ہست حبابے ز بحرِ جود محمد صلى الله عليه وسلم

ہست حبابے ز بحرِ جود محمد صلى الله عليه وسلم
چرخ کہ خم شد پیٔ سجودِ محمد صلى الله عليه وسلم
ہست حبابے ز بحرِ جود محمد صلى الله عليه وسلم
مطرب دستاں سرائے بزمِ صفارا
نیست سرودے بہ از درودِ محمد صلى الله عليه وسلم
گوہر اسرارِ ذات و مخزن اسما
کردہ دراں تیرہ شب نثار محمد صلى الله عليه وسلم
خواجگی کائنات دادہ خدایش
لیک بہ فقر آمد افتخار محمد صلى الله عليه وسلم
بعد حق آندم کہ کس نبود صورت
غیر ابی بکر یارغار محمد
جز لمعات جمال قدم اقدس
نامدہ در دیدۂ شہودِ محمد صلى الله عليه وسلم
بولہب آسا ز آتش تبِ تبت
سوختہ بادا تن حسودِ محمد صلى الله عليه وسلم
بہرِ سقوطِ درک ھبوط مخالف
فوقِ صعودِ فلک صعودِ محمد صلى الله عليه وسلم
لیس کلامے یفی بنعت کمالہِِِِِ
صلی علی النبی و علی آلہ

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*