گزر فتاد بہ سروقدت کشتگانِ غمت

گزر فتاد بہ سروقدت کشتگانِ غمت
ہزار جانِ گرامی فدائے ہر قدمت
فگند سرو قدت برمن از کرم سایہ
مباد از سرِ من دور سایۂ کرمت
بیک نگاہِ تو رستم زننگِ ہستیٔ خویش
خوش آنکہ سوی وی افتد نگاہ دمبدمت
نیاید از تو ستم ور ستم کُنی بمثل
زرحمتِ دگراں خوش تر آیدم ستمت
کمر بخدمت تو بستہ اند کج کلہاں
شکستِ شوکتِ شاہاں ز حشمتت ڇشمت
حریم سدرہ شدست آشیاں مرغِ دلم
ہنوز رشک برد بر کبوتر حرمت
بنامہ درج مکن شرح شوق خود جامی
مباد شعلہ زند آتش ازنیٔ قلمت

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*