کل ما فی الکون وھم او خیال

کل ما فی الکون وھم او خیال
او عکوسٌ فی المرایا او ظلال
کیست آدم عکس نور لم یزل
چیست عالم موجِ بحر لا یزال
عکس را کے باشد از نور انقطاع
موج راچوں باشد از بحر انفصال
گفت وگو تا چند جامی لب بہ بند
حال می باید چہ سود از قیل و قال

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*