چولب بہ کوزہ نہی کوزۂ نبات شود

چولب بہ کوزہ نہی کوزۂ نبات شود
ز کوزہ قطرہ چکد چشمۂ حیات شود
ز رشک آنکہ چرا کوزہ لب نہد بلبت
مرا دو دیدہ زنم دجلہ و فرات شود
ازان زلال بقا کآب نیم خوردۂ تست
چو خضر ہرکہ خورد ایمن از ممات شود
مریض عشقِ تو چون مایل شفا گردد
اسیرِ قیدِ توکی طالب نجات شود
ز کعبہ بود نشانی دلم چہ دانستم
کہ بہر چون تو بتی دیر سومنات شود
نہاد رخ بعدم دل چوتخم مہر تو کشت
چوآن حریف کہ ناگہ ز کشت مات شود
نہادہ چشم براہ تو منتظر جامی
کہ بگذری بسر او و خاک پات شود

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*