منبع احسان و لطف خوی محمد صلى الله عليه وسلم

منبع احسان و لطف خوی محمد صلى الله عليه وسلم
مطلعِ صبح صفا ست رویٔ محمد صلى الله عليه وسلم
منبع احسان و لطف خوی محمد صلى الله عليه وسلم
سلسلۂ کائنات راسببی نیست
جز شکنِ زلف مشکبوی محمد صلى الله عليه وسلم
بادِ صبا اے رسول یثرب و بطحا
خیزو قدم نہ بہ جست و جوی محمد صلى الله عليه وسلم
بررخم از خونِ دل دور دوراں ھم بین
تحفہ رسان ایں دو را در سوی محمد صلى الله عليه وسلم
چشم رمد دیدۂ برہست کرم کن
کحل جلائی ز خاکِ کوی محمد صلى الله عليه وسلم
مرہم راجعت جراحت دگر آنرا
جانِ من وداغ آرزوی محمد صلى الله عليه وسلم
دولتِ جامی بس ایں کہ میگذراند
عمر گرامی بگفت وگوی محمد صلى الله عليه وسلم
لیس کلامے یفی بنعت کمالہِِِِِ
صلی علی النبی و علی آلہ

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*