ماء معین چیست خاک پائے محمد صلى الله عليه وسلم

ماء معین چیست خاک پائے محمد صلى الله عليه وسلم
حبل متین رقبہ ولائے محمد صلى الله عليه وسلم
خلقتِ عالم برائے نوعِ بشر شد
خلقتِ نوع بشر برائے محمد صلى الله عليه وسلم
سودہ ہمہ قدسیاں جبینِ ارادت
برتہ نعلین عرش سائے محمد صلى الله عليه وسلم
عروہ و ثقیٰ بہ بست دین ودلم را
ریشۂ از گوشۂ ردائے محمد صلى الله عليه وسلم
جانِ گرامی دریغ نیست زِ عشقش
جانِ من وصد چومن فدائے محمد صلى الله عليه وسلم
جانِ محمد صلى الله عليه وسلم دروں خلوت جانست
نیست مرا دیگرے بجائے محمد صلى الله عليه وسلم
حدِ ثنایش بُجز خدا کہ شناشد
من کہ و اندیشۂ ثنائے محمد صلى الله عليه وسلم
لیس کلامے یفی بنعت کمالہِِِِِ
صلی علی النبی و علی آلہ

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*