غلامِ غلامانِ آلِ محمد صلى الله عليه وسلم!

غلامِ غلامانِ آلِ محمد صلى الله عليه وسلم!
جہاں روشن است از جمالِ محمدصلى الله عليه وسلم
دِلم تازہ گشت از وصالِ محمد صلى الله عليه وسلم
خوشا مجلس و مسجد و خانقاہے
کہ دروے بود قیل و قالِ محمد صلى الله عليه وسلم
بوصفِ رخش والضحیٰ گشت نازل
چو والیل شد زلف و خالِ محمدصلى الله عليه وسلم
بروئے زمین گشت سردارِ عالم
ہر آنکس کہ شد پائمالِ محمدصلى الله عليه وسلم
بجنّت ہمہ حوریاں کرد نعرہ
بوقتِ شنیدن وصالِ محمدصلى الله عليه وسلم
شود پاک معصوم کلی گنہ گار
کہ در خواب بیند جمالِ محمدصلى الله عليه وسلم
بود در جہاں ہر کسے را خیالے
مرا از ہمہ خوش خیال محمدصلى الله عليه وسلم
بصدق و صفامی تواں گشت جامی
غلامِ غلامانِ آلِ محمد صلى الله عليه وسلم

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*