عید فطرست بیا تا بمی افطار کنیم

عید فطرست بیا تا بمی افطار کنیم
عید کہ خاک در خانۂ خمار کنیم
آنچہ در صومعہ ازین پیش نہان می کردیم
این زمان با دف ونی برسرِ بازار کنیم
شیخ سجادہ نشین را بسرراہ بریم
راہب میکدہ را واقفِ اسرار کنیم
عارفی زندہ دلی رستہ ز خود گریابیم
ہمہ اسرارِ حقیقت بوی اظہار کنیم
منع واعظ ز خرافات زغوغای عوام
نتوانیم ولی برہمہ انکار کنیم
یار ما شاھد عشق آمد و باقی ہمہ غیر
چند رو تافتد از یار در اغیار کنیم
ہست جز صورت دیوار جہان جامی چند
پشت بر قبلۂ جان’ روی بدیوار کنیم

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*