عشق بازی

خوش آنکہ تو شب خواب کنی من بنشینم
تا روز چراغی بنہم روی تو بینم
گاہی بتصور زلبت بوسہ ربایم
گاہی بتخیل ز خطت غالیہ چینم
باشد بکمان خانۂ ابروی تو ام چشم
چشمان تو تا کردہ ز ہر گوشہ کمینم
پوئیدن راہ تو بسرگر دھدم دست
از شادی آن پای نیاید بزمینم
با بادصبا بعد سجودت نکنم روی
ترسم کہ برد خاک درت را ز جبینم
جامی مخور اندوہ کہ جز مہربتان نیست
دین تو کہ من در دو جہان شاد بدینم

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*