سلام بحضور سرورِ دو عالم صلى الله عليه وسلم

سلام بحضور سرورِ دو عالم صلى الله عليه وسلم
سلام علیک اے نبی مکرم
مکرم تر از آدم و نسلِ آدم
سلام علیک ای ز آبای فطرت
طفیلِ وجود تو ایجادِ عالم
سلام علیک ای ز اسمائے حسنیٰ
جمالِ تو آئینہ اسمِ اعظم
سلام علیک ای بملک رسالت
ختام النبیین ترا نقشِ خاتم
ہزاراں تحیت ز حق با وفائض
بروحِ تو و آل وصحبِ تو ہر دم
اگر فیضِ نورت نبودے نمودی
یکی ملتِ کفر و اسلام باہم
توئی یا رسول اللہ آں بحرِ رحمت
کہ باشد محیط از عطای تویک نم
جگر تشنگانیم از رہ رسیدہ
ترحم علینا بماء ترحم
درونہا فگاریم و دلہا جراحت
ز لطفِ تو داریم امید مرہم
کشادیم بارِ سفر در دیارت
چو جامی زبارِ گنہ پشتہاخم
رجا واثق آمد بہ فضلِ تو مارا
کہ ایں بارہا گردد از پشتہاخم
کشائی بہ تخلیص مالب کہ آمد
ترا فتح بابِ شفاعت مسلّم

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*