ساقی بیا کہ دور فلک شد بکام ما

ساقی بیا کہ دور فلک شد بکام ما
خورشید را فروغ دہ از عکس جامِ ما
گلگون می در آر بمیدان کنون کہ ہست
رخش سپہرو توسن ایام رامِ ما
آن ترک را بیک دو قدح مست کن چنان
کز گردش زمانہ کشد انتقامِ ما
آورد آب رفتہ بجو باغ حسن را
سرو بلند قامت طوبی خرام ما
طاوس وار طوطی جان جلوہ می کند
از فر این ھمای کہ آمد بدام ما
گاھی می شبانہ وگہ بادۂ صبوح
بنگر وظیفۂ سحر و وردِ شام ما
جامی بوصف آن لب شیرین شکر شکست
خامش مباد طوطی شیرین کلامِ ما

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*