ز آدم و عالم مکن قیاس محمد صلى الله عليه وسلم

ز آدم و عالم مکن قیاس محمد صلى الله عليه وسلم
اے شدہ نافع ز فیض کاسِ محمد صلى الله عليه وسلم
ز آدم و عالم مکن قیاس محمد صلى الله عليه وسلم
وحدت مستور در مطاوی کثرت
باردگر سر زد از لباس محمد صلى الله عليه وسلم
یکسر مو از حقش جدا نہ شناسد
ہرکہ شد امروز حق شناس محمد صلى الله عليه وسلم
تابقیامت مصون بود ز تزلزل
دیں قویم قوی اساسِ محمد صلى الله عليه وسلم
جیش عدد گشتہ با وفورِ حلاوت
منہزم از ہیبت و ہراس محمد صلى الله عليه وسلم
حفظ حق اندر لباس سج عناکب
داشتہ از باس خصم پاسِ محمد صلى الله عليه وسلم
ہرچہ کند التماس در حقِ امت
حق نکند رد التماسِ محمد صلى الله عليه وسلم
لیس کلامے یفی بنعت کمالہِِِِِ
صلی علی النبی و علی آلہ

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*