زِرحمت کن نظر برحالِ زارم یا رسول اللہ

زِرحمت کن نظر برحالِ زارم یا رسول اللہصلى الله عليه وسلم
غریبم بے نوایم خاکسارم یا رسول اللہصلى الله عليه وسلم
زِ داغِ ہجرِ تو کے دل فگارم یا رسول اللہصلى الله عليه وسلم
بہارِ صد چمن در سینہ دارم یا رسول اللہ صلى الله عليه وسلم
توئی تسکینِ دل آرام جاں صبر و قرارِ من
رخ پرنور بنما بے قرارم یا رسول اللہ صلى الله عليه وسلم
توئی مولائے من والئی جانِ من
تومی دانی کہ جز تو کس ندارم یا رسول اللہ صلى الله عليه وسلم
دم آخر نمائی جلوۂ دیدار جامی را
ز لطفِ توہمیں امیدوارم یا رسول اللہ صلى الله عليه وسلم

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*