دارم از پیر مغان نقل کہ در دین مسیح

دارم از پیر مغان نقل کہ در دین مسیح
بادہ چون نقل مباحست زھی نقل صحیح
تحفۂ لائق جانان بکف آر ای زاہد
ترسمت دست نگیرد بقیامت تسبیح
شیوۂ علم نظر ورز کہ العلم حسن
منکر فعل خردباش کہ الجہل قبیح
پیش لعل تو نہم لب بلب جام آری
باشارت طلب بوسہ بسی بہ ز صریح
آن دہان یکسر مویست ز لطف تووہست
یکسر موی ترا برہمہ خوبان ترجیح
ہر کجا شوخ ملیح است دلم کشتۂ اوست
خاصہ آن چشمِ خوش شوخ و لب لعل ملیح
داردِ صبح ز صوفی طلب و دردِ صباح
جامی و جام صبوح از کف معشوق صبیح

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*