حرزاماں چیست نعت و نامِ محمد

حرزاماں چیست نعت و نامِ محمد صلى الله عليه وسلم
حرز اَماں چیست نعت و نامِ محمد صلى الله عليه وسلم
صلِ علیٰ سید الانامِ محمد صلى الله عليه وسلم
بہرہ نیابی ز ذوقِ مشرب مستاں
تانہ چشی جرعۂ ز جامِ محمد صلى الله عليه وسلم
چرخ بریں باہمہ مدارجِ رفعت
ہست کمیں پایہ از مقام محمد صلى الله عليه وسلم
پیکِ نسیم شمال اے شدہ محرم
در حرمِ جاہ و احترام محمد صلى الله عليه وسلم
بہرِ خدا چوں بعزِ عرض رسانی
از قبلہ بیدلاں سلامِ محمد صلى الله عليه وسلم
شرح کنی افتقار و عجز رہے را
باکرمِ خاص و لطفِ عامِ محمد صلى الله عليه وسلم
بو کہ در آیم بدیں وسیلۂ دولت
درکنف ظلِ اہتمام محمد صلى الله عليه وسلم

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*