تاب و تب ہجران

تاب و تب ہجران
ریزم ز مژہ کوکب بی ماہ رخت شب ھا
تاریک شبی دارم با این ہمہ کوکب ھا
چون از دل گرم من بگذشت خدنگ تو
از بوسہ پیکانش شد آبلہ ام لب ھا
از بس کہ گرفتاران مردند بکوی تو
بادش ہمہ جان باشد خاکش ہمہ قالب ھا
از تاب و تب ہجران گفتم سخن وصلت
بود این ہذیان آری خاصیت آن تب ھا
تادست بر آوردی ز آن غمزہ بخون ریزی
بر چرخ رود ھر دم از دست تو یاریھا
شد نسخ خط یاقوت اکنون ہمہ رعنایان
تعلیم خط از لعلت گیرند بمکتب ھا
جامی کہ پی مذہب اطراف جہان گشتی
با مذہب عشق تو گشت از ہمہ مذہب ھا

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*