بیا کہ فصل بہارست و محتسب معزول

بیا کہ فصل بہارست و محتسب معزول
معاشران بفراغت بکارِ خود مشغول
بیا بیا کہ صفا در پی صفاست ہمہ
حریف سادہ و می بی غش و قدح مصقول
شراب لعل ز جام بلورکس کہ بہم
دو جرعه اند یکی منعقد دگر محلول
علم بعالم اطلاق زن ز بادۂ لعل
مشو چو فلسفیان قید علت و معلول
فقیہ و زاہد و عابد نہ مرد این کارند
ببند بررخ اینان در خروج و دخول
چو از فضائل مردان راہ محرومی
چہ سود بحث کہ این فاضلست و آن مفضول
بجرم توبہ ز مستان خجل مشو جامی
کہ پیش اھل کرم ہست عذرھا مقبول

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*