برکنارِ دجلہ ام افتادہ دور از خان ومان

برکنارِ دجلہ ام افتادہ دور از خان ومان
و ز دو دیدہ دجلۂ خون در کنار من روان
پابرون کی کردمی برخاک بغداد از رکاب
گر نہ پیچیدہ ہوای یژبم آن سو عنان
حبذا یثرب کہ تایکدم کنم آنجا وطن
عمرھا ترک اقامت در وطن کردن توان
مرغِ جان را آشیان اصلی است آن ای خدا
رہنما این مرغ را روزی سوی آن آشیان
خواب گاہ حضرتی آمد کہ گر بودی بفرض
مرقد پاکش چو مہد عیسیٰ اندر آسمان
فرض بودی برہمہ بہر زیارت کردنش
صرف کردن عمر را درجست و جوی نردبان
مرقد او در زمین پیدا زہی حرمان کہ من
پا ز سر ناکردہ بنشینم ز طوفش یکزمان
کی بود یارب کہ دل از فکر عالم کردہ صاف
گرد آن خرم حرم گویم خروشان در طواف

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*