اے زِ خورشید جمالت ماہ راشرمندگی

اے زِ خورشید جمالت ماہ راشرمندگی
اے زِ خورشیدِ جمالت ماہ را شرمندگی
با گدایانِ تو شاہاں در مقامِ بندگی
پردہ از عارض برافگندی کہ من ماہِ توام
رہ کہ دارد کوکبِ طالع بدین فرخندگی
شوکتِ شاہی متاعے نیست در بازارِ عشق
نیستی می باید و مسکینی و افگندگی!
شد خراب از گریۂ بسیار چشم من بلے
خانہ را آفت رسد چوں پر شود بارندگی
جامی از درد فراق و داغ ہجراں مردہ بود
باز دیگر نکہت وصلِ تو دادش زندگی

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*