اے بردہ زِ آفتاب بوجہ حسن سبق

اے بردہ زِ آفتاب بوجہ حسن سبق
قرصِ قمر بمعجز دستِ تو گشتہ شق
تابی ز عکسِ طلعت و تاری ز طرہ ات
الصبح اذا تنفس و الیل اذا غسق
برہر کہ تافت پر تو انوار مہر تو
شد سرخ روی درہمہ آفاق چوں شفق
جسمت نداشت سایۂ والحق چوں سزد
زیرا کہ بود گوہر پاکت ز نورِ حق
زیں ساں کہ شد کلامِ تو دیباجۂ کمال
بامنطق تو ناطقہ را کے رسد نطق
در بزم احتشام تو سیارہ ہفت جام
وز بطخِ نوالِ تو افلاک نہ طبق
بردفتر جمال تو توریت یک رقم
وز مصحفِ کمال تو انجیل یک ورق
گل را زمانہ از ورقِ عارضت گرفت
برعکس ایں زمانہ کہ گیرد ز گل عرق
جامی کجا و نعت تو اما بکلک شوق
بر لوحِ صدق زد رقمے کیف مااتفق

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*