السلام اے قیمتی تر گوہرِ دریای جود

السلام اے قیمتی تر گوہرِ دریای جود
السلام اے تازہ تر گلبرگِ صحرای وجود
السّلام اے آنکہ تا از جبين آدم بتافت
نورِ پاکش کش بزد از قدسیاں او را سجود
السّلام اے آنکہ زنگِ ظلمتِ کفر و نفاق
صیقل تیغ تو از آئینۂ گیتی زدود
السّلام ای آنکہ ناید درہمہ کون و مکاں
تیز بیناں را بجز نورِ تو در چشمِ شہود
السّلام ای آنکہ بہرِ فرش راہت یافت دہر
اطلسی راکش ز شب کردند تار از روز پود
السّلام ای آنکہ ابواب شفاعت روزِ حشر
جز کلیدِ لطفِ تو بر خلق نتواند کشود
السلام ای آنکہ تا بودم دریں محنت سرائے
در سرم سود ای و در جانم تمنائی تو بود
صد سلامت میفرستم ہر دم ای فخرِ کرام
بو کہ آید یک علیکم در جوابِ صد سلام

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*