آرزوے یثرب و بطحا

آرزوے یثرب و بطحا
کی بود یارب کہ رو در یثرب و بطحاکنم؟
گہ بمکہ منزل و کہ در مدینہ جاکنم
برکنار زمزم از دل برکشم یک زمزمہ
وز دوچشم خوں فشان آن چشمہ را دریا کنم
صد ھزاراں دی درین سودا مرا امروزشد
نیست صبرم بعد ازیں کامروز را فرداکنم
یا رسول اللہ! بسوی خود مرا راھی نمای
تازفرق سرقدم سازم ز دیدہ پاکنم
آرزوی جنت المأوا برون کردم زدل
جنتم این بس کہ برخاک درت ماء واکنم
خواہم از سودای پابوست نہم سردرجہان
یا بیادت سرنہم یا سردر این سوداکنم
مردم از شوق تو معذورم اگرھر لحظہ ای
جامی آسانامۂ شوقی دگر انشاکنم

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*